Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h ì nh l ậ p ph ươ ng ABCD⋅ A ' B ' C ' D ' c ó c ạ nh băng 2. G ọ i E v à F lân l ượ t l à trung đ i ể m c ủ a c á c c ạ nh AB v à DD '. Ch ứ ng minh răng: EF song song v ớ i m ă t ph ẳ ng BDC + v à tinh đô d ả i đ o ạ n EF. G ọ i K l à trung đ i ể m c ủ a C ' D ' '. T í nh kho à ng c á ch t ừ C đê n m ặ t ph ẳ ng (EFK) v à x á c đị nh g ó c gi ữ a 2 đườ ng th ẳ ng EF v à BD .

Cho hình lp phương ABCD⋅A'B'C'D' có cnh băng 2. Gi E và F lân lượt là trung đim ca các cnh AB và DD '.

  1. Chng minh răng: EF song song vi măt phng BDC+và tinh đô di đon EF.
  2. Gi K là trung đim ca C'D' '. Tính khoàng cách t C đêEF with minus on top equals left parenthesis negative 1 semicolon 2 semicolon 1 right parenthesis semicolon blank BD equals left parenthesis negative 2 semicolon 2 semicolon 0 right parenthesisn mt phng (EFK) và xác định góc gia 2 đường thng EF và BD.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M ặ t ph ẳ ng BDC ' c ó c ặ p vect ơ chi ph ươ ng l à : BD = ( − 2 ; 2 ; 0 ) ; BC = ( 0 ; 2 ; 2 ) ⇒ pháp vecto 2, Ta có Ph á p vecto c ủ a m ặ t ph ẳ ng (EFK) n = [ EF , EK ] = ( 2 ; 2 ; − 2 ) hay ( 1 ; 1 ; − 1 ) ⇒ ph ươ ng trinh c ủ a m ặ t ph ẳ ng (EFK) là ( x − 1 ) + y − z = 0 ⇔ x + y − z − 1 = 0 → d ( C , ( EFK )) = 3 ​ ∣2 + 2 − 0 − 1∣ ​ = 3 ​ 2, Ta có Vậy ( EF , BD ) = 3 0 ∘

Mt phng BDC '  có cp vectơ chi phương là: pháp vecto

straight n with rightwards arrow on top equals open square brackets BD with rightwards arrow on top comma stack BC to the power of straight apostrophe with rightwards arrow on top close square brackets equals left parenthesis 4 semicolon 4 semicolon minus 4 right parenthesis rightwards double arrow EF with rightwards arrow on top times straight n with rightwards arrow on top equals negative 4 plus 8 minus 4 equals 0

begin mathsize 12px style rightwards double arrow EF with rightwards arrow on top perpendicular straight n with rightwards arrow on top rightwards double arrow EF divided by divided by open parentheses BDC to the power of straight apostrophe close parentheses text . Độ dài đoạn  end text EF equals square root of 1 plus 4 plus 1 end root equals square root of 6 text .  end text end style

2, Ta có EF with minus on top equals left parenthesis negative 1 semicolon 2 semicolon 1 right parenthesis semicolon EK with minus on top equals left parenthesis 0 semicolon 2 semicolon 2 right parenthesis rightwards double arrow Pháp vecto ca mt phng (EFK)  hay phương trinh ca mt phng
(EFK) là 

2, Ta có EF with minus on top equals left parenthesis negative 1 semicolon 2 semicolon 1 right parenthesis semicolon blank BD equals left parenthesis negative 2 semicolon 2 semicolon 0 right parenthesis 

rightwards double arrow cos invisible function application left parenthesis EF with rightwards arrow on top comma BD with minus on top right parenthesis equals fraction numerator vertical line EF with rightwards arrow on top comma BD with rightwards arrow on top vertical line over denominator vertical line EF with rightwards arrow on top vertical line vertical line BD with rightwards arrow on top vertical line end fraction equals fraction numerator vertical line 2 plus 4 vertical line over denominator square root of 6 square root of 8 end fraction equals fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction Vậy 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh ch ó p S.ABCD , đá y ABCD l à h ì nh vu ô ng c ạ nh a, △SAB đê u v à (ABC)⊥(ABCD) . H l à trung diêm c ú a AD . Tinh d (D, (SBC)), d(HC,SD). 2M ặ t ph ằ ng ( α ) qua H v à vu ô n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG