Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ tam giác đều A BC . A ′ B ′ C ′ c o ˊ A B = 2 3 ​ v a ˋ A A ′ = 2 .Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm các cạnh A ′ B ′ , A ′ C ′ v a ˋ BC (tham khảo hình vẽ bên dưới). Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng ( A B ′ C ′ ) v a ˋ ( MNP ) bằng

Cho hình lăng trụ tam giác đều . Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm các cạnh  (tham khảo hình vẽ bên dưới). Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng  bằng


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Gọi I , Q lần lượt là trung điểm của MN , B'C'. Gọi O = P I ∩ A Q Khi đó ⎩ ⎨ ⎧ ​ O ∈ ( A B ′ C ′ ) ∩ ( MNP ) B ′ C ′ // MN B ′ C ′ ⊂ ( A B ′ C ′ ) , MN ⊂ ( MNP ) ​ nên giao tuyến của ( A B ′ C ′ ) v a ˋ ( MNP ) là đường thẳng d qua O và song song MN, B'C' Tam giác AB'C' cân tại A nên A Q ⊥ B ′ C ′ ⇒ A Q ⊥ d Tam giác PMN cân tại P nên P I ⊥ MN ⇒ P I ⊥ d Do đó góc tạo bởi hai mặt phẳng ( A B ′ C ′ ) v a ˋ ( MNP ) là góc giữa AQ và PI

Đáp án B

Gọi I , Q lần lượt là trung điểm của MN , B'C'. Gọi 

Khi đó  nên giao tuyến của  là đường thẳng d qua O và song song MN, B'C'

Tam giác AB'C' cân tại A nên 
Tam giác PMN cân tại P nên 
Do đó góc tạo bởi hai mặt phẳng  là góc giữa AQ và PI

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm của phương trình 2 2 x 2 − 7 x + 5 = 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG