Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có độ dài cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h. Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có độ dài cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h. Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáy của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' là hình tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a. Chiều cao của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' là chiều cao h của lăng trụ ABC.A'B'C' Diện tích đáy bằng của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' bằng π ( 3 a 3 ​ ​ ) 2 = 3 π a 2 ​ Do đó thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho là V = 3 π a 2 h ​

Đáy của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' là hình tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a. Chiều cao của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' là chiều cao h của lăng trụ ABC.A'B'C'

Diện tích đáy bằng của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.A'B'C' bằng 

Do đó thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho là 

3

Câu hỏi tương tự

Cho nửa đường tròn (O; R ) đường kính AB . Từ A và B kẻ các tiếp tuyến Ax và By với nửa dường tròn. Trên Ax lấy điểm M sao cho A M = 2 R ​ . Qua M kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt By tại N . Tình thể ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG