Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại , , A C B ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/KSzrutbsorUUSFjb2qIHTzLvBKFdwNxPbsStGa06VF4UsoMsJQNYTDXHB2Zs63twyiF2LrXHzxDoEp1Hgv3C1YFQz1lwsRAIL5cI4yjun3J1WciJjJz2hbfjkkIj7UsECHRDLuiR" style="width: 68.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A C B with hat on top equals 60 degree"> . Đường thẳng tạo với một góc . Tính thể tích của khối trụ .

Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông tại , , <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi><mi>B</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math>. Đường thẳng  tạo với  một góc . Tính thể tích  của khối trụ .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tam giác vuông tại nên . , A C B ^ = 60 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/KSzrutbsorUUSFjb2qIHTzLvBKFdwNxPbsStGa06VF4UsoMsJQNYTDXHB2Zs63twyiF2LrXHzxDoEp1Hgv3C1YFQz1lwsRAIL5cI4yjun3J1WciJjJz2hbfjkkIj7UsECHRDLuiR" style="width: 68.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A C B with hat on top equals 60 degree"&gt; nên , . Diện tích tam giác bằng . Vì là lăng trụ đứng tam giác nên . Suy ra, . Do đó, hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng là đường thẳng . Nên góc hợp bởi đường thẳng và mặt phẳng là góc A C ' B ^ " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/7kvTtDSlpn2Z7LgippYZ-xtuOIV_PjCKQeILErKc9b2SXLLy0acqHi0HLFbQRh3XuFwCK5e2kvYD6qCeWHDZf2ljLuc6mUmx3C7daX_MFj2uINJXj3IepLDMfLakPQ-TL_Q1Mzr5" style="width: 36.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A C apostrophe B with hat on top"&gt; . Vì nên tam giác vuông tại . Suy ra A C ' = A B . c o t B C ' A ^ = 3 a " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/fNcqg1UHpFgN4PF9LyKrTq1buAah9cXMjJnO_CtaYn7CBVcWAzXl5mChePCjN0yBnE5CVVKZlthqUPMmum9cKOuhMCZDUvjk7vRu85kd4IKzgtEH4cuNXrWHL_HssBwQU5YVr8yY" style="width: 156.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="A C apostrophe equals A B. c o t stack B C apostrophe A with hat on top equals 3 a"&gt; . Xét tam giác vuông tại nên . Vậy thể tích khối trụ là: .

Tam giác  vuông tại  nên . , <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi><mi>B</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math> nên , .

Diện tích tam giác  bằng .

 là lăng trụ đứng tam giác nên .

Suy ra, . Do đó, hình chiếu của đường thẳng  lên mặt phẳng  là đường thẳng . Nên góc hợp bởi đường thẳng  và mặt phẳng  là góc <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi><mo>'</mo><mi>B</mi></mrow><mo>^</mo></mover></math>.

 nên tam giác  vuông tại . Suy ra <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mi>C</mi><mo>'</mo><mo>=</mo><mi>A</mi><mi>B</mi><mo>.</mo><mi>c</mi><mi>o</mi><mi>t</mi><mover><mrow><mi>B</mi><mi>C</mi><mo>'</mo><mi>A</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>3</mn><mi>a</mi></math>.

Xét tam giác vuông tại nên .

Vậy thể tích khối trụ  là: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng . Đường thẳng tạo với mặt phẳng góc thỏa mãn . Tính thể tích khối lăng trụ trên là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG