Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng A BC . A ′ B ′ C ′ có A B = A C = a , góc B A C = 12 0 ∘ , A A ′ = a . Gọi M , + 4 m u N lần lượt là trung điểm của B ′ C ′ và C C ′ . Số đo góc giữa mặt phẳng ( A MN ) và mặt phẳng ( A BC ) bằng

Cho hình lăng trụ đứng  có  góc  Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  Số đo góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có △ A ′ M C ′ vuông tại M có A ′ C ′ M = 3 0 ∘ ⇒ A ′ M = 2 1 ​ . A ′ C ′ = 2 2 ​ M C ′ = 2 a 3 ​ ​ ⇒ B ′ C ′ = a 3 ​ . Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng ( A MN ) và mặt phẳng ( A BC ) ⇒ α = ( ( A MN ) ; ( A ′ B ′ C ′ ) ​ ) Tam giác A ′ M C ′ là hình chiếu của tam giác AMN trên mặt phẳng ( A ′ B ′ C ′ ) nên cos α = S A MN ​ S A ′ M C ′ ​ ​ Ta có S A ′ M C ′ ​ = 2 1 ​ . S A BC ​ = 4 1 ​ . A B . A C . sin B A C = 8 3 ​ a 2 ​ . A N 2 = A C 2 + C N 2 = a 2 + ( 2 a ​ ) 2 = 4 5 a 2 ​ ⇒ A N = 2 a 5 ​ ​ . A M 2 = A A ′2 + A ′ M 2 = A A ′2 + ( 2 A ′ C ′ ​ ) 2 = 4 5 a 2 ​ ⇒ A M = 2 a 5 ​ ​ M N 2 = C ′ N 2 + C ′ M 2 = 4 a 2 ​ + ( 2 a 3 ​ ​ ) 2 = a 2 ⇒ MN = a . Gọi I là trung điểm của MN ⇒ A I ⊥ MN A I = A N 2 − I N 2 ​ = a S A MN ​ = 2 1 ​ . A I . MN = 2 a 2 ​ ⇒ cos α = 4 3 ​ ​ Vậy số đo góc giữa mặt phẳng ( A MN ) và ( A BC ) bằng a rc cos 4 3 ​ ​ .

Chọn C

Ta có  vuông tại M có  

Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng   và mặt phẳng 

Tam giác  là hình chiếu của tam giác AMN trên mặt phẳng  nên 

Ta có 

Gọi I là trung điểm của 

Vậy số đo góc giữa mặt phẳng  và  bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S . A BC có S A = SB = SC = 3 , tam giác A BC vuông cân tại B và A C = 2 2 ​ . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của A C và BC . Trên hai cạnh S A , SB lấy các điểm P , Q tương ứng sao ch...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG