Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABClà tam giác vuông tại A , gọi M là trung điểm của cạnh AA', biết rằng A B = 2 a ; BC = a 7 ​ và A A ′ = 6 a . Khoảng cách giữa A'B và CM là:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A , gọi M là trung điểm của cạnh AA', biết rằng  và Khoảng cách giữa A'B và CM là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Có A C 2 = B C 2 − A B 2 ⇔ A C 2 = 7 a 2 − 4 a 2 ⇔ A C = a 3 ​ Gọi N là trung điểm của AB suy ra A ′ B // ( MNC ) nên d ( A ′ B , CM ) = d ( A ′ B , ( CMN ) ) = d ( B , ( CMN ) ) = d ( A , ( CMN ) ) = d . Xét tứ diện AMNC có AM,AN,ACđôi một vuông góc nên d 2 1 ​ = A M 2 1 ​ + A N 2 1 ​ + A C 2 1 ​ ⇔ d 2 1 ​ = 9 a 2 1 ​ + a 2 1 ​ + 3 a 2 1 ​ ⇔ d 2 1 ​ = 9 a 2 13 ​ ⇔ d = 13 ​ 3 a ​

Chọn D.

Có 

Gọi N là trung điểm của AB suy ra  nên 

Xét tứ diện AMNC có AM,AN,AC đôi một vuông góc nên

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : 1 x ​ = 1 y + 1 ​ = 2 z − 1 ​ , d 2 ​ : 1 x + 1 ​ = 3 y ​ = 1 z ​ và mặt cầu (S): ( x − 1 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + z 2 = 30 . Viết phương trình c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG