Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáyABC là tam giác vuông cân tại A, A B = 4 a và A A ′ = a 3 ​ .Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'bằng

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A,  và .  Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V = S . h = 2 1 ​ ( 4 a ) 2 . a 3 ​ = 8 a 3 3 ​

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác có độ dài cạnh bên bằng và khoảng cách từ điểm đến các đường thẳng , lần lượt bằng và . Biết góc giữa hai mặt phẳng và bằng . Tính thể tích khối lăng trụ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG