Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lãng trụ đứng ABC.A'B'C'có đáy là tam giác cân tại A có AB = AC = 2a, . Mặt phẳng (AB'C') tạo với đáy một góc 60°. Thể tích khối lăng trụ là: A. B. C. D.

 Cho hình lãng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân tại A có AB = AC = 2a, angle C A B equals 120 degree. Mặt phẳng (AB'C') tạo với đáy một góc 60°. Thể tích khối lăng trụ là:

 A. 2 a cubed

 B. fraction numerator 3 a cubed over denominator 8 end fraction

 C. a cubed over 3

 D. 3 a cubed

  1. 2 a cubed

  2. fraction numerator 3 a cubed over denominator 8 end fraction

  3. a cubed over 3

  4. 3 a cubed

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng làD:

Đáp án đúng là D: 3 a cubed

1

Câu hỏi tương tự

Một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = 2. Cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x thì được thiết diện là nữa hình tròn có đường kính bằng . Thể tích của vật th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG