Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C’ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A có cạnh BC = và biết A’B = 3a. Thể tích khối lăng trụ là:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C’ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A có cạnh BC = a square root of 2 và biết A’B = 3a. Thể tích khối lăng trụ là:
 

  1. a cubed square root of 2

  2. a cubed square root of 3

  3. a cubed fraction numerator 2 square root of 2 over denominator 3 end fraction

  4. 2 a cubed square root of 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Một khúc gỗ có dạng với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên. Tính thể tích V khối đa diện tương ứng.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG