Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có đáy là tam giác A BC vuông tại A với A C = a . Biết hình chiếu vuông góc của B ′ lên mặt phẳng ( A BC ) là trung điểm H của BC. Mặt phẳng ( A B B ′ A ′ ) tạo với mặt phẳng ( A BC ) một góc 6 0 ∘ . Gọi G là trọng tâm tam giác B ′ C C ′ . Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng ( A B B ′ A ′ ) .

Cho hình lăng trụ  có đáy là tam giác  vuông tại A với  Biết hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là trung điểm H của BC. Mặt phẳng  tạo với mặt phẳng  một góc  Gọi G là trọng tâm tam giác  Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Gọi M là trung điểm của AB. Khi đó H M ⊥ A B , suy ra A B ⊥ ( A H M ) , do đó B ′ M H = ( ( A B B ′ A ′ ) , ( A BC ) ) = 6 0 ∘ . Gọi I là hình chiếu của H trên B ′ M . Khi đó H I ⊥ A B nên H I ⊥ ( A B B ′ A ′ ) . Ta có d ( G , ( A B B ′ A ′ ) ) = 3 2 ​ d ( C ′ , ( A B B ′ A ′ ) ) = 3 2 ​ d ( C , ( A B B ′ A ′ ) ) = 3 4 ​ d ( H , ( A B B ′ A ′ ) ) = 3 4 ​ H I . Xét tam giác vuông B ′ H M , ta có M H = 2 A C ​ = 2 a ​ , B ′ H = H M tan 6 0 ∘ = 2 a 3 ​ ​ . Vậy d ( G , ( A B B ′ A ′ ) ) = 3 4 H I ​ = 3 H M 2 + H B ′2 ​ 4 H M . H B ′ ​ = 3 a 3 ​ ​ .

Chọn D

Gọi M là trung điểm của AB. Khi đó suy ra  do đó

Gọi I là hình chiếu của H trên  Khi đó  nên  Ta có

Xét tam giác vuông ta có  Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian Oxyz , cho đi ể m M ( 2 ; 1 ; 0 ) v à đ ườ ng th ẳ ng d : 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = − 1 z ​ Vi ế t ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng đ i qua đ iể m M v à song song với đườ ng th ẳ ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG