Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ có đáy là hình thoi cạnh , A B C ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/57vtP8N9d6jBZ-hA-ARkYSOPuYRc9v_ZlY8kWS8NsH2AJIXwFoVEWkGUdmVoRXaa1J5GMC5Curx4kMD1m2B1STb6ZzSVfZhWIe6-uyPqM4K6Pwq1OKl6U914uxp04z6jHKvnWGxp" style="width: 68.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 3.11px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A B C with hat on top equals 60 degree"> . Chân đường cao hạ từ B’ trùng với tâm O của đáy ; góc giữa mặt phẳng với đáy bằng . Thể tích lăng trụ bằng

Cho hình lăng trụ  có đáy là hình thoi cạnh  ,<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math> . Chân đường cao hạ từ B’ trùng với tâm O của đáy ; góc giữa mặt phẳng  với đáy bằng . Thể tích lăng trụ bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết suy ra tam giác ABC đều nên Gọi M là hình chiếu của O trên BC thì BC vuông góc với mặt phẳng (B’OM). Suy ra góc giữa mặt phẳng (BB’C’C) và mặt phẳng đáy là góc B ' M O = 60 0 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/wqKvxHquioHBX4TbSr_efrZI1NT2OM_bm8CLu6RbgbpPKNuG8grR5Oisk4uVNNp7vg7t90dbJBHRzB79RLlW6Bed9G16ujIshDal0ITZrelbbaKVAdE9PBvZRCNnZfqRFQHaas1c" style="width: 79.00px; height: 12.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="B apostrophe M O equals 60 to the power of 0"&gt; Ta lại có tam giác BOC vuông tại O, có đường cao OM nên Tam giác B’OM vuông tại O nên . Vậy .

Từ giả thiết suy ra tam giác ABC đều nên

Gọi M là hình chiếu của O trên BC thì BC vuông góc với mặt phẳng (B’OM). Suy ra góc giữa mặt phẳng (BB’C’C) và mặt phẳng đáy là góc <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>B</mi><mo>'</mo><mi>M</mi><mi>O</mi><mo>=</mo><msup><mn>60</mn><mn>0</mn></msup></math>

Ta lại có tam giác BOC vuông tại O, có đường cao OM nên

Tam giác B’OM vuông tại O nên

.

Vậy

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , biết , , S A B &amp;#x22A5; S C D " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/JyazxOV3WLc4hiGVDHsm4Br4lpLHIP6xJwa69UTQuigIj8V6pAH0O4hrKjwHtv9s2UFhIW6d1djbXMb...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG