Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ có đáy là hình thoi cạnh , tâm và . Các cạnh , , cùng tạo với mặt đáy một góc . Tính theo thể tích của khối lăng trụ đã cho

Cho hình lăng trụ  có đáy  là hình thoi cạnh , tâm  và . Các cạnh , ,  cùng tạo với mặt đáy một góc . Tính theo  thể tích  của khối lăng trụ đã cho

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có là hình thoi, A B C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/4gADyXL4TIqm2THfXc8T1O75QOMTX_HLcNYY4b-T8W90BrgEgb32ggLPjrNfJ0sYnKqsUhrFYC_fU50dMp0v045koQoVSR7BwbV5lgFzP-NMwF9qGe1ziTDapXuJLngsuvW0zrVl" style="width: 77.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 3.11px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A B C with hat on top equals 120 degree"> là tam giác đều cạnh . Gọi là trọng tâm thì và Khi đó thể tích khối lăng trụ .

Ta có  là hình thoi, <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>120</mn><mo>&#xB0;</mo></math>  là tam giác đều cạnh .

Gọi  là trọng tâm  thì  và

 

Khi đó thể tích khối lăng trụ

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có , , và A S B ^ = B S C ^ = C S A ^ = 60 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/dDg2-cXYgG0mYijXqyhShPwgtlJRaZD0wU3CynAKIRpzWuwElpYv0F2vdb5cHYhNf9Vo40QqSTlPOoFsr0TGMCU...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG