Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC) là trung điểm của AB, góc giữa A’C và mặt đáy bằng . Tính khoảng cách h giữa hai đường thẳng AC và BB. A. B. C. D.

Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC) là trung điểm của AB, góc giữa A’C và mặt đáy bằng 60 to the power of o. Tính khoảng cách h giữa hai đường thẳng AC và BB.

A. h equals fraction numerator 6 a over denominator square root of 52 end fraction

B. h equals fraction numerator 3 a over denominator square root of 52 end fraction

C. h equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 4 end fraction

D. h equals fraction numerator 4 a over denominator square root of 3 end fraction

  1. h equals fraction numerator 6 a over denominator square root of 52 end fraction

  2. h equals fraction numerator 3 a over denominator square root of 52 end fraction

  3. h equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 4 end fraction

  4. h equals fraction numerator 4 a over denominator square root of 3 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho một khối lăng trụ có thể tích là , đáy là tam giác đều cạnh a. Tính chiều cao h của khối lăng trụ. A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG