Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, B'A = B'C = B'B, góc giữa cạnh bên BB' và (ABC) bằng 60 0 . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, B'A = B'C = B'B, góc giữa cạnh bên BB' và (ABC) bằng 600 . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:

  1. fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 4 end fraction

  3. a cubed over 4

  4. fraction numerator 2 a cubed over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với hai đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viênbi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG