Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích là V . Gọi M,N,P là trung điểm các cạnh AA',AB,B'C' . Mặt phẳng (MNP) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính thể tích phần chứa đỉnh B theo V .

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích là V. Gọi M,N,P là trung điểm các cạnh AA',AB,B'C'. Mặt phẳng (MNP) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính thể tích phần chứa đỉnh B theo V.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta dựng được thiết diện là ngũ giác MNQPR. Đặt d ( B ; ( A ′ B ′ C ′ ) ) = h , A ′ B ′ = a , d ( C ; A ′ B ′ ) = 2 b . Khi đó ta có thể tích lăng trụ V = 2 1 ​ . d ( C ′ ; A ′ B ′ ) . A ′ B ′ . d [ B ; ( A ′ B ′ C ′ ) ] = 2 1 ​ .2 b . a . h = abh . Xét hình chóp L . J P B ′ có L J L N ​ = L B ′ L B ​ = J B ′ NB ​ = 3 1 ​ suy ra d [ L ; ( A ′ B ′ C ′ ) ] = 2 3 ​ d [ B ; ( A ′ B ′ C ′ ) ] = 2 3 ​ h , J B ′ = 2 3 ​ A ′ B ′ = 2 3 ​ a , d ( P ; A ′ B ′ ) = 2 1 ​ d ( C ′ ; A ′ B ′ ) = b Suy ra thể tích khối chóp L . J P B ′ là V L . J P B ′ ​ = 3 1 ​ . 2 3 ​ h . 2 1 ​ . 2 3 ​ a . b = 8 3 ​ abh = 8 3 ​ V Mặt khác ta có: V L . J P B ′ ​ V L . NBQ ​ ​ = L J L N ​ . L B ′ L B ​ . L P L Q ​ = 3 1 ​ . 3 1 ​ . 3 1 ​ = 27 1 ​ ⇒ V L NBQ ​ = 27 1 ​ V L J P B ′ ​ = 27 1 ​ . 8 3 ​ V = 72 1 ​ V V L J P B ′ ​ V J . R A ′ M ​ ​ = J L J M ​ . J B ′ J A ′ ​ . J P J R ​ = 3 1 ​ . 3 1 ​ . 2 1 ​ = 18 1 ​ ⇒ V L . NBQ ​ = 18 1 ​ V L . J P B ′ ​ = 18 1 ​ . 8 3 ​ V = 48 1 ​ V Suy ra thể tích khối đadiện V NQB B ′ PR A ′ ​ = V L J P B ′ ​ − V L . NBQ ​ − V J . A ′ RM ​ = 8 3 ​ V − 72 1 ​ V − 48 1 ​ V = 144 49 ​ V

Ta dựng được thiết diện là ngũ giác MNQPR.

Đặt 

Khi đó ta có thể tích lăng trụ 

Xét hình chóp  

 suy ra 

Suy ra thể tích khối chóp  là 

Mặt khác ta có: 

 

Suy ra thể tích khối đa diện 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , mặt phẳng qua ba điểm , , có phương trình là . Giá trị bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG