Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp đứng A BC D . A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ D 1 ​ có các cạnh A B = A D = 2 , A A 1 ​ = 3 ​ và ∠ B A D = 6 0 ∘ .GọiM, Nlần lượt là trung điểm A 1 ​ D 1 ​ , A 1 ​ B 1 ​ a. Chứng minh rằng A C 1 ​ vuông góc với mặt phẳng(BDMN) b. Tính thể tích khối chóp A.BDMN

Cho hình hộp đứng  có các cạnh  và . Gọi M, N lần lượt là trung điểm 

a. Chứng minh rằng  vuông góc với mặt phẳng (BDMN)

b. Tính thể tích khối chóp A.BDMN

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Ta có: { B D ⊥ A C B D ⊥ A A 1 ​ ​ ⇒ B D ⊥ ( A C C 1 ​ A ) ⇒ B D ⊥ A C 1 ​ ( 1 ) A C 1 ​ ​ . BN = ( A B + BC + C C 1 ​ ​ ) ( B B 1 ​ ​ + 2 1 ​ B A ) = A B . B B 1 ​ ​ + BC . B B 1 ​ ​ + C C 1 ​ ​ . B B 1 ​ ​ + 2 1 ​ A B . B A + 2 1 ​ BC . B A + 2 1 ​ C C 1 ​ ​ . B A = − 2 1 ​ A B 2 + 2 1 ​ B A . A D + B B 1 ​ ​ 2 = − 2 1 ​ . 2 2 − 2 1 ​ .2.2. cos 6 0 ∘ + ( 3 ​ ) 2 = 0 ⇒ A C 1 ​ ⊥ BN ( 2 ) - Từ (1) và (2) suy ra: A C ⊥ ( B D MN ) b. Tính thể tích khốichóp A.BDMN - Gọi lần lượt là trung điểm củaAI, DI, BI (đơn vị diện tích) Vậy V A . B D MN ​ = 2 3 ​

a.  Ta có: 

 

- Từ (1) và (2) suy ra: 

b. Tính thể tích khối chóp A.BDMN

- Gọi A A subscript 1 intersection D M intersection B N equals left curly bracket I right curly bracket not stretchy rightwards double arrow A subscript 1 comma M comma N lần 

lượt là trung điểm của AI, DI, BI

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell V subscript I A M N end subscript over V subscript I A A B end subscript equals fraction numerator I M times I N over denominator I B times I D end fraction equals 1 fourth not stretchy rightwards double arrow V subscript A times B D M N end subscript equals 3 over 4 V subscript text I.AED  end text end subscript space space space space space space space space space space space space space space space space space space space end cell row cell not stretchy rightwards double arrow V subscript A B D M E end subscript equals 3 over 4 times 1 third times I A times S subscript straight triangle A B D end subscript equals 1 fourth times 2 square root of 3 times 2 squared times fraction numerator square root of 3 over denominator 4 end fraction equals 3 over 2 end cell end table

(đơn vị diện tích)

 

Vậy 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = − 2 x 3 + 3 x 2 + 1 đồng biến trong khoảng nào trong các khỏang dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG