Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h ì nh h ộ p ch ữ nh ậ t OBCDO ’ B ’ C ’ D ’ c ó OB=a OD=b OO ’ =c v à N lân l ượ t l à trung đ i ể m c á c c ạ nh O ' B ' v à BC . Vi ể t ph ươ ng trinh m ạ̃ t ph ẳ ng di qua đ i ể m M v ả song song v ớ i hai đươ ng th ă ng O ' N v à B'D. 2,T ỉ nh th ể t í ch kh ố i ch ố p O'OND.

Cho hình hp ch nht OBCDOBCD có OB=a OD=b OO=c và N lân lượt là trung đim các cnh O'B ' và BC.

  1. Vit phương trinh mạ̃t phng di qua đim M v song song vi hai đương thăng O'N và B'D.

2,Tnh th tích khi chp O'OND.
 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vi ế t ph ươ ng tr ì nh m ặ t ph ẳ ng ( α ) quaM và // O ′ N và B ′ D Ch ẹ n h ẹ̉ tr ụ c Oxyz nh ư sau: G ố c O; Tr ụ c Ox di qua OB Truc Oy di qua OD. Truc Oz di qua OO * Khi đó t ọ a độ c á c đ i ể m l à : B(a;0;0) C ậ p vect ơ ch ỉ ph ư ong c ủ a m ặ t ph ẳ ng ( α ) l à : suy ra v é c t ơ ph á p tuy ể n c ủ a m ặ t ph ẳ ng (a) là hay Do d ó ph ươ ng tr ì nh c ủ a m ặ t ph ẳ ng (a) qua M l à : 2. Ta có: Thể t í ch khôi chóp O'OND đượ c t í nh theo c ô ng th ứ c : mà

Viết phương trình mt phng (α)  quaM và   và 

Chn hẹ̉ trc Oxyz như sau:
G
c O; Trc Ox di qua OB 
Truc Oy di qua OD. Truc Oz di qua OO * 
Khi đó ta độ các đim là: B(a;0;0)

straight C left parenthesis straight a semicolon straight b semicolon 0 right parenthesis comma straight D left parenthesis 0 semicolon straight b semicolon 0 right parenthesis comma straight D to the power of straight apostrophe left parenthesis 0 rightwards double arrow straight M open parentheses straight a over 2 semicolon 0 semicolon straight c close parentheses comma straight N open parentheses straight a semicolon straight b over 2 semicolon 0 close parentheses.

Cp vectơ ch phưong ca mt phng (α)  làON with rightwards arrow on top equals open parentheses straight a semicolon straight b over 2 semicolon minus straight c close parentheses semicolon blank stack straight B to the power of straight apostrophe straight D with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative straight a semicolon straight b semicolon minus straight c right parenthesis
suy ra véc tơ pháp tuyn ca mt phng (a) là stack straight n subscript u with minus on top equals open square brackets straight O to the power of straight apostrophe straight N comma straight B times straight D close square brackets equals open parentheses bc over 2 semicolon 2 ac semicolon fraction numerator 3 ab over denominator 2 end fraction close parentheses

hay stack straight n subscript alpha with minus on top equals left parenthesis bc semicolon 4 ac semicolon 3 ab right parenthesis

Do dó phương trình ca mt phng (a) qua M làb c open parentheses x minus a over 2 close parentheses plus 4 a c. y plus 3 a b left parenthesis z minus c right parenthesis equals 0 left right double arrow b c z plus 4 a c y plus 3 a b z minus 7 over 2 a b c equals 0

2. Ta có: Thể tích khôi chóp O'OND được tính theo công thc :straight V equals 1 over 6 left square bracket ON with minus on top comma OD with rightwards arrow on top right square bracket times OO with rightwards arrow on top ∣

mà ON with rightwards arrow on top equals open parentheses straight a semicolon straight b over 2 semicolon 0 close parentheses semicolon blank OD with rightwards arrow on top equals left parenthesis 0 semicolon b semicolon 0 right parenthesis rightwards double arrow left square bracket ON with rightwards arrow on top comma OD with rightwards arrow on top right square bracket equals left parenthesis 0 semicolon 0 semicolon a b right parenthesis

stack O O to the power of straight apostrophe with minus on top equals left parenthesis 0 semicolon 0 semicolon c right parenthesis rightwards double arrow V equals 1 over 6 vertical line a b c vertical line equals 1 over 6 a b c left parenthesis d v t t right parenthesis

  

1

Câu hỏi tương tự

Trong h ệ t ọ a độ Oxyz cho đ i ể m M(1;2;) Vi ĉ̉ t ph ươ ng tr ì nh m ạ t ph ẳ ng ( α ) di qua M c ẳ t Ox,Oy,Oz t ạ i c á c diêm A,B,C sao cho M l ả tr ọ ng t â m tam gi á c ABC . Vi ể l ph ươ ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG