Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có A B = 1 , A D = 2 , A A ′ = 3. Thể tích của khối chóp D . A ′ B ′ C ′ D ′ là

Cho hình hộp chữ nhật  có  Thể tích của khối chóp  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Vì A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ là hình hộp chữ nhật nên hình chóp D . A ′ B ′ C ′ D ′ có đáy A ′ B ′ C ′ D ′ là hình chữ nhật và chiều cao là D D ′ . Theo dữ kiện đề bài ta có: D D ′ = A A ′ = 3 , A ′ D ′ = A D = 2 , D ′ C ′ = A B = 1. Thể tích khối chóp D . A ′ B ′ C ′ D ′ là : V = 3 1 ​ . S A ′ B ′ C ′ D ′ ​ . D D ′ = 3 1 ​ . A ′ D ′ . D ′ C ′ . D D ′ = 3 1 ​ .2.1.3 = 2.

Chọn D.

Vì  là hình hộp chữ nhật nên hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật và chiều cao là .

Theo dữ kiện đề bài ta có: 

Thể tích khối chóp  là :

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG