Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCDA'B'C'D' với AA'=a, AB=b, AD=c. Tính thể tích của tứ diện ACB'D' theo a,b,c.

Cho hình hộp chữ nhật ABCDA'B'C'D' với AA'=a, AB=b, AD=c. Tính thể tích của tứ diện ACB'D' theo a,b,c.

R. Robo.Ctvx41

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình hộp chữ nhật có thể tích V hộp =abc V AA'B'D' = 6 1 ​ abc, V CC'D'B' = 6 1 ​ abc V BB'AC = 6 1 ​ abc; V DD'AC = 6 1 ​ abc ⇒ V ACB'D' =abc- 6 4 ​ ab c = 3 1 ​ ab c

Hình hộp chữ nhật có thể tích Vhộp=abc

VAA'B'D'=abc, VCC'D'B'=abc

VBB'AC=abc; VDD'AC=abc

VACB'D'=abc-

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vuông ABCD tâm O. Qua phép quay tâm O có góc quay . a) Tìm ảnh của điểm O, điểm A. b) Tìm ảnh của tam giác ADC.

215

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG