Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD . A ′ B ′ C ′ D ′ có AB = 2 a , A D = 3 a , A A ′ = 3 a . E thuộc cạnh B ′ C ′ sao cho B ′ E = 3 C ′ E . Thể tích khối chóp E.BCD bằng:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD có AB. E thuộc cạnh  sao cho . Thể tích khối chóp E.BCD bằng:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ ​ = 2 a .3 a .3 a = 18 a 3 V E . BC D ​ = 3 1 ​ d ( E ; ( BC D ) ) . S BC D ​ Vì B ′ C ′ // ( A BC D ) nên d ( E ; ( BC D ) ) = d ( B ′ ; ( BC D ) ) = d ( B ′ ( A BC D ) ) S BC D ​ = 2 1 ​ S A BC D ​ Do đó: V E . BC D ​ = 3 1 ​ d ( B ′ ; ( A BC D ) ) . 2 1 ​ . S A BC D ​ = 2 1 ​ V B ′ A BC D ​ = 2 1 ​ . 3 1 ​ V A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ ​ ⇒ V E . BC D ​ = 6 1 ​ .18 a 3 = 3 a 3

Vì  nên 

Do đó: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A( 1;3;-2) và điểm B( 3;-1;4) . Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG