Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB < BC, BC = 3cm. HAi mặt phẳng (ACC'A') và (BDD'B') hợp nhau với góc α ( 0 < α ≤ 2 π ​ ) . Đường chéo B'D hợp với mặt phẳng (CDD'C') một góc β ( 0 < β < 2 π ​ ) . Hai góc α , β thay đổi nhưng thỏa mãn hình hộp ADD'A'.BCC'B' luôn là hình lăng trụ đều. Giá trị lớn nhất của thể tích khối hộp ABCD.A'B'C'D' là:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'  có AB < BC, BC = 3cm. HAi mặt phẳng (ACC'A') và (BDD'B') hợp nhau với góc  . Đường chéo B'D hợp với mặt phẳng (CDD'C') một góc . Hai góc  thay đổi nhưng thỏa mãn hình hộp ADD'A'.BCC'B' luôn là hình lăng trụ đều. Giá trị lớn nhất của thể tích khối hộp ABCD.A'B'C'D' là:

  1. cm3

  2. 2cm3

  3. 6cm3

  4. 12cm3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.6 3 ​ cm 3 = 27 4 ​ Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi

ĐÁP ÁN C. 6cm

 

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi


1

Câu hỏi tương tự

Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức S = A . e r t trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng (r &gt; 0), t làthời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG