Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp ABCD.DEFG trong không gian Oxyz. Thể tích hình hộp là công thức nào sau đây?

Cho hình hộp ABCD.DEFG trong không gian Oxyz. Thể tích hình hộp là công thức nào
sau đây?

  1. V = 

  2. V = 

  3. V = 

  4. A, B, C đều đúng

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cả bacâu A, B, C đều đúng. Chọn D

Cả ba câu A, B, C đều đúng. Chọn D

2

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip (E): 6 x 2 ​ + 4 y 2 ​ = 1 , đ i ể m M ( 1 ; 1 ) . Viết phương trình tham số của đường thẳng △ đi qua điểm M và cắt (E) tại hai điểm A và B sao cho M ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG