Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, và . Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng ABCD trùng với giao điểm của AC và BD. Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’.

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, B C D equals 120 degree và A A apostrophe equals fraction numerator 7 a over denominator 2 end fraction. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng ABCD trùng với giao điểm của AC và BD. Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’.

  1. V equals 8 a cubed

  2. V equals 3 a cubed

  3. V equals 12 a cubed

  4. V equals 9 a cubed

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng AB có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (P)là đường thẳng AC. Góc giữa đường thằng ABvà mặt phẳng (P)là . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG