Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có thể tích bằng V. Gọi G là trọng tâm tam giác A'BC và I' là trung điểm của A'D'. Thể tích khối tứ diện GB'C'I' bằng:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có thể tích bằng V. Gọi G là trọng tâm tam giác A'BC và I' là trung điểm của A'D'. Thể tích khối tứ diện GB'C'I' bằng:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi I là trung điểm đoạn BC Ta có S △ B ′ C ′ I ′ ​ = S △ A ′ B ′ C ′ ​ = 2 1 ​ S △ A ′ B ′ C ′ D ′ ​ = 2 1 ​ B d ( I ; ( A ′ B ′ C ′ D ′ ) ) d ( G ; ( A ′ B ′ C ′ D ′ ) ) ​ = I A ′ G A ′ ​ = 3 2 ​ ⇒ d ( G ; ( A ′ B ′ C ′ D ′ ) ) = 3 2 ​ d ( I ; ( A ′ B ′ C ′ D ′ ) ) = 3 2 ​ h ⇒ V G B ′ C ′ I ′ ​ = 3 1 ​ d ( G ; ( A ′ B ′ C ′ D ′ ) ) . S △ B ′ C ′ I ′ ​ = 3 1 ​ . 3 2 ​ h . 2 1 ​ B = 9 1 ​ B . h ⇒ V G B ′ C ′ I ′ ​ = 9 1 ​ V

Gọi I là trung điểm đoạn BC

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz ,cho mặt phẳng ( P ) : x − 4 y + 3 z − 2 = 0 .Một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng ( P ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG