Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D’ có AC = AD = CA' = a, AA'= DA' = a 2 ​ . Thể tích lớn nhất của hình hộp ABCD.A’B’C'D’ bằng:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D’ có AC = AD = CA' = a,

AA' = DA' = . Thể tích lớn nhất của hình hộp ABCD.A’B’C'D’ bằng:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C o ˊ : V A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ ​ = 6 V C A D A ′ ​ . Xét hình chóp CADA’ với đỉnh C và đáy là △ A D A ′ có: S △ A D A ′ ​ = 4 a 2 7 ​ ​ Xét mặt bên CAA’ có đường cao CK hạ từ C lên AA'là: C K = 2 a 2 ​ ​ Nếu gọi H là đường cao hạ từ C xuống mặt phẳng (ADA’), suy ra: CH ≤ CK S u y r a : V C A D A ′ ​ = 3 1 ​ S △ A D A ′ ​ . C H ≤ 3 1 ​ S △ A D A ′ ​ . C K = 3 1 ​ 4 a 2 7 ​ ​ . 2 a 2 ​ ​ = 24 a 3 14 ​ ​ S u y r a : V C A D A ′ _ ma x ​ = 24 a 3 14 ​ ​ → V A BC D . A ′ B ′ C ′ D _ ma x ​ = 6 V C A D A ′ _ ma x ​ = 24 a 3 14 ​ ​

 

 Xét hình chóp CADA’ với đỉnh C và đáy là  có: 

Xét mặt bên CAA’ có đường cao CK hạ từ C lên AA' là:

Nếu gọi H là đường cao hạ từ C xuống mặt phẳng (ADA’), suy ra: CH ≤ CK

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối nón có chiều cao h = 3 và đường kính đáy d = 6 . Thể tích của khối nón đã cho bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG