Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp đều có đáy là hình vuông tâm và tất cả các cạnh bằng . Gọi lần lượt là trọng tâm các tam giác Tính thể tích của khối chóp

Cho hình chóp đềucó đáy  là hình vuông tâmvà tất cả các cạnh bằng . Gọi lần lượt là trọng tâm các tam giác Tính thể tích của khối chóp

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Ta có . Gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Khi đó là hình vuông cạnh . Vì lần lượt là trọng tâm các tam giác nên . Suy ra là hình vuông cạnh . . Vậy V O M N P Q = 1 3 d O , M N P Q . S O M N P Q = 1 3 . a 2 6 . 2 a 2 9 = a 3 2 81 . " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/drLF0zA6NKsAnD4uPb55Zx1dL-lGu-99Ftf4K9rnsVwxXSyr7yGT2KTfgx87P8bBIvmP96_nfH4KmKHHvpVGs9jQH4BEXEFk_0INMNtRw0A0UpxxC0mabnW2byojtnL2GPIqQBmz" style="width: 236.00px; height: 89.33px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="V subscript O M N P Q end subscript equals 1 third d open parentheses O comma open parentheses M N P Q close parentheses close parentheses. S subscript O M N P Q end subscript equals 1 third. fraction numerator a square root of 2 over denominator 6 end fraction. fraction numerator 2 a squared over denominator 9 end fraction equals fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 81 end fraction.">

Ta có

Ta có

.

Gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Khi đó là hình vuông cạnh .

lần lượt là trọng tâm các tam giácnên. Suy ra  là hình vuông cạnh .

.

Vậy

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>V</mi><mrow><mi>O</mi><mi>M</mi><mi>N</mi><mi>P</mi><mi>Q</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>3</mn></mfrac><mi>d</mi><mfenced><mrow><mi>O</mi><mo>,</mo><mfenced><mrow><mi>M</mi><mi>N</mi><mi>P</mi><mi>Q</mi></mrow></mfenced></mrow></mfenced><mo>.</mo><msub><mi>S</mi><mrow><mi>O</mi><mi>M</mi><mi>N</mi><mi>P</mi><mi>Q</mi></mrow></msub><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>3</mn></mfrac><mo>.</mo><mfrac><mrow><mi>a</mi><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mrow><mn>6</mn></mfrac><mo>.</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup></mrow><mn>9</mn></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><msup><mi>a</mi><mn>3</mn></msup><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mrow><mn>81</mn></mfrac><mo>.</mo></math>

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có , , và A S B ^ = B S C ^ = C S A ^ = 60 &amp;#xB0; " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/dDg2-cXYgG0mYijXqyhShPwgtlJRaZD0wU3CynAKIRpzWuwElpYv0F2vdb5cHYhNf9Vo40QqSTlPOoFsr0TGMCU...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG