Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy AB = a, cạnh bên hợp với mặt đáy một góc bằng 6 0 o . Xác định tâm và bán kính hình cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy AB = a, cạnh bên hợp với mặt đáy một góc bằng . Xác định tâm và bán kính hình cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi H là hình chiếu cuả S lên mặt phẳng (ABC), ta có H là tâm của △ A BC . Nên SH là trục đường tròn ngoại tiếp △ A BC . Trong △ S A H dựng đường trung trực Ix của cạnh SA. Gọi O = I x ∩ S H . { O ∈ S H O ∈ I x ​ ⇒ { O A = OB = OC OS = O A ​ ⇒ O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Bán kính R = SO. Gọi D là giao điểm của AH với mặt cầu tâm O thuộc mp (SAD) nên đường tròn ngoại tiếp △ S A D là đường tròn lớn. Dễ thấy △ S A D là tam giác đều nên bán kính R = 3 3 ​ S A ​ = 3 3 ​ ​ . 3 2 3 ​ a ​ = 3 2 a ​

Gọi H là hình chiếu cuả S lên mặt phẳng (ABC), ta có H là tâm của . Nên SH là trục đường tròn ngoại tiếp . Trong  dựng đường trung trực Ix của cạnh SA. Gọi .

O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Bán kính R = SO.

Gọi D là giao điểm của AH với mặt cầu tâm O thuộc mp (SAD) nên đường tròn ngoại tiếp  là đường tròn lớn. Dễ thấy  là tam giác đều nên bán kính 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A , AB = a, BC = 2a . Mặt bênBCC'B' là hình thoi và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (BCC'B') và (ABB'A...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG