Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều SABCDcó cạnh đáy a, góc giữa mặt bên và mặt đáy là φ . Tính bán kính hình cầu ngoại tiếp hình chóp .

Cho hình chóp tứ giác đều SABCDcó cạnh đáy a, góc giữa mặt bên và mặt đáy là . Tính bán kính hình cầu ngoại tiếp hình chóp .

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tâm hình cầu ngoại tiếp O là giao điểm của đường cao SH và trung trực của SB. Góc giữa mặt bên và mặt đáy là SM H = φ . Xét tam giác vuông SHM ta có tan φ = H M S H ​ => S H = 2 a ​ tan φ Xét tam gíacvuông SHB ta có: SB 2 =SH 2 +HB 2 = 4 a 2 ​ tan 2 φ + 4 2 a 2 ​ ( tan 2 φ + 2 ) => SB = 2 a ​ tan 2 φ + 2 ​ Tứ giác OHBI nội tiếp=> SO.SH = SI.SB => SO = 2 SB ​ S H SB ​ = 2 2 a ​ tan φ 4 a 2 ​ ( tan 2 φ + 2 ) ​ => R = 4 tan φ a ( tan 2 φ + 2 ) ​

 Tâm hình cầu ngoại tiếp O là giao điểm của đường cao SH và trung trực của SB. Góc giữa mặt bên và mặt đáy là = . Xét tam giác vuông

SHM ta có tan=

Xét tam gíac vuông SHB ta có:

SB2=SH2+HB2

Tứ giác OHBI nội tiếp=> SO.SH = SI.SB

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng a và mặt bên AA'B'B là hình vuông. Hình trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.ABC". Tỉnh diện tích toàn phần của hình trụ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG