Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có mặt cầu nội tiếp có bán kính r. Diện tích toàn phần nhỏ nhất của hình chóp SABCD tương ứng là:

Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có mặt cầu nội tiếp có bán kính r. Diện tích toàn phần nhỏ nhất của hình chóp SABCD tương ứng là:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ở bài toán này đã cho biết bán kính mặt cầu nội tiếp không đổi. Suy ra diện tích toàn phần nhỏ nhất khi thể tích hình chóp SABCD nhỏ nhất. Bài toán vẫn là đi tìm thể tích nhỏ nhất của hình chóp đều khi biết bán kính mặt cầu nội tiếp. Chóp đều nên có tâm mặt cầu nội tiếp sẽ nằm trên đường cao SO của chóp SABCD như hình vẽ: Dễ dàng thấy rằng từ I hạ IN vuông gốc với SM thì I N ⊥ ( SBC ) và suy ra: IN = r Đã biết: OM = OM = 2 a ​ ⇒ SM = ( SO ) 2 + ( OM ) 2 ​ = h 2 + 4 a 2 ​ ​ Xét hai tam giác đồng dạng SIN và SMO sẽ được: OM I N ​ = SM S I ​ ↔ 2 a ​ r ​ = 2 a 2 + 4 h 2 ​ ​ h − r ​ ↔ a r ​ = a 2 − 4 h 2 ​ h − r ​ → a 2 = h − 2 r 4 h . r 2 ​ Thể tích hình chóp SABCD là: V S A BC D ​ = 3 1 ​ S A BC D ​ . h = 3 1 ​ . a 2 . h = 3 ( h − 2 r ) 4 h 2 . r 2 ​ V S A BC D ​ = 3 4 r 2 ​ { h + 2 r + h − 2 r 4 r 2 ​ } = 3 4 r 2 ​ { 4 r + ( h − 2 r ) + h − 2 r 4 r 2 ​ } ≥ 3 4 r 2 ​ ( 4 r + 4 r ) = 3 32 r 3 ​ Dấu " = " xảy ra ⇔ h − 2 r = h − 2 r 4 r 2 ​ → h = 4 r Suy ra thể tích nhỏ nhất bằng: 3 32 r 3 ​ khi h = 4r hoặc a = 2 r 2 ​ Suy ra diện tích toàn phần nhỏ nhất là: S tp _ min ​ = r 3 V min ​ ​ = r 3. 3 32 r 3 ​ ​ = 32 r 2

Ở bài toán này đã cho biết bán kính mặt cầu nội tiếp không đổi. Suy ra diện tích toàn phần nhỏ nhất khi thể tích hình chóp SABCD nhỏ nhất. Bài toán vẫn là đi tìm thể tích nhỏ nhất của hình chóp đều khi biết bán kính mặt cầu nội tiếp.

Chóp đều nên có tâm mặt cầu nội tiếp sẽ nằm trên đường cao SO của chóp SABCD như hình vẽ:

 

Dễ dàng thấy rằng từ I hạ IN vuông gốc với SM thì và suy ra: IN = r

Đã biết:

Xét hai tam giác đồng dạng SIN và SMO sẽ được:

Thể tích hình chóp SABCD là:

Dấu " = " xảy ra 

Suy ra thể tích nhỏ nhất bằng: khi h = 4r hoặc

Suy ra diện tích toàn phần nhỏ nhất là:

1

Câu hỏi tương tự

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục của hình nón ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Tính theo a thể tích của khối nón đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG