Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy a, mặt bên tạo với đáy góc α . Tìm tan α để SA vuông góc SC

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy a, mặt bên tạo với đáy góc   . Tìm   để SA vuông góc SC

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn hệ trục Oxyz có O là tâm đáy ABCD, tia Ox chứa A, tia Oy chứa B, tia Oz chứa S. Ta có: A ( 2 a 2 ​ ​ ; 0 ; 0 ) , B ( 0 ; 2 a 2 ​ ​ ; 0 ) C ( − 2 a 2 ​ ​ ; 0 ; 0 ) , D ( 0 ; − 2 a 2 ​ ​ ; 0 ) , S ( 0 ; 0 ; 2 a ​ tan α ) ​ Nên S A = ( 2 a 2 ​ ​ ; 0 ; − 2 a ​ tan α ) , SB = ( 0 ; 2 a 2 ​ ​ ; − 2 a ​ tan α ) SC = ( − 2 a 2 ​ ​ ; 0 ; − 2 a ​ tan α ) , S D = ( 0 ; − 2 a 2 ​ ​ ; − 2 a ​ tan α ) Ta có S A ⊥ SC ⇔ S A . SC = 0 ⇔ − 2 a 2 ​ + 4 a 2 ​ tan 2 α = 0 ⇔ 2 a 2 ​ ( 2 1 ​ tan 2 α − 1 ) = 0 ⇔ tan 2 α = 2 ⇒ tan α = 2 ​ ​

Chọn hệ trục Oxyz có O là tâm đáy ABCD, tia Ox chứa A, tia Oy chứa B, tia Oz chứa S. Ta có:
  

Nên   
  
Ta có   
   

 

1

Câu hỏi tương tự

X é t s ự d ồ ng ph ẳ ng c ủ a ba vecto a , b , c trong các trường hợp sau a) a = ( 1 ; − 1 ; 1 ) , b = ( 0 ; 1 ; 2 ) , c = ( 4 ; 2 ; 3 ) b) a = ( 1 ; − 1 ; 1 ) , b = ( 0 ; 1 ; 2 ) , c = ( 4 ; 2 ; ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG