Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, chiều cao cạnh bên bằng 3a. TÍnh thể tích V của khối chóp đã cho.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, chiều cao cạnh bên bằng 3a. TÍnh thể tích V của khối chóp đã cho.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B *Diện tích đáy là: S A BC D ​ = A B 2 = ( 2 a ) 2 = 4 a 2 * Gọi O là tâm của ABCD ta có SO ⊥ ( A BC D ) ⇒ SO = 3 a , thể tích V của khối chóp đã cho là: V = 3 1 ​ S A BC D ​ . SO = 3 1 ​ .4 a 2 .3 a = 4 a 3

Chọn B

*Diện tích đáy là: 

* Gọi O là tâm của ABCD ta có , thể tích V của khối chóp đã cho là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phần ảo của số phức z biết z thỏa mãn ∣ z − 2 i ∣ + ∣ z + 2 + 4 i ∣ và z + 1 z − 1 ​ là số thuần ảo.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG