Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a . Gọi M; N lần lượt là trung điểm của SA và BC . Biết góc giữa MN và mặt phẳng (ABCD) bằng 6 0 ∘ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BC và DM là:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Gọi M; N lần lượt là trung điểm của SABC. Biết góc giữa MN và mặt phẳng (ABCD) bằng . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BCDM là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Gọi O là tâm của đáy ABCD ta có SO ⊥ ( A BC D ) Gọi I là trung điểm của OA ⇒ M I // SO ⇒ M I ⊥ ( A BC D ) ⇒ ( MN , ( A BC D ) ) = ∠ ( MN , ( A BC D ) ) = ∠ MN I = 6 0 ∘ Xét △ NC I có CN = 2 1 ​ BC = 2 a ​ ; C I = 4 3 ​ A C = 4 3 2 ​ ​ a ; ∠ NC I = 4 5 ∘ Suy ra N I = C N 2 + C I 2 − 2 CN . C I . cos C ​ = 4 a 2 ​ + 16 1 8 2 ​ − 2. 2 a ​ . 4 3 2 ​ ​ . a . cos 4 5 ∘ ​ = a 4 10 ​ ​ M I = N I . tan 6 0 ∘ = a 4 30 ​ ​ ⇒ SO = a 2 30 ​ ​ Vì { BC // ( S A D ) D M ⊂ ( S A D ) ​ ⇒ d ( BC , D M ) = d ( BC , ( S A D ) ) = 2 d ( O , ( S A D ) ) = 2 h Xét tứ diện (SAOD) có SO;OA;OD đôi một vuông góc Nên ta có: h 2 1 ​ = S O 2 1 ​ + O A 2 1 ​ + O D 2 1 ​ = 15 a 2 2 ​ + a 2 2 ​ + a 2 2 ​ = 15 a 2 62 ​ ⇒ h = a 62 15 ​ ​ Do đó d ( BC , D M ) = 2 h = 2 a 62 15 ​ ​ = a 31 30 ​ ​

Chọn C

Gọi O là tâm của đáy ABCD ta có 

Gọi I là trung điểm của OA

Xét  có 

Suy ra 

                

Vì 

Xét tứ diện (SAOD)SO;OA;OD đôi một vuông góc

Nên ta có: 

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O, SO ⊥ (ABCD), SO = 3 a 6 ​ ​ và BC= SB= a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SBC) bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG