Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh AB = a và đường cao h = . Gọi Slà diện tích toàn phần của hình chóp, giá trị của Ịà:...

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh AB = a và đường cao h = fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction . Gọi S là diện tích toàn phần của hình chóp, giá trị của S over a squared Ịà:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

G ọ i ( P ) l a ˋ đ o ^ ˋ t h ị c ủ a h a ˋ m s o ^ ˊ y = x 2 + 2 x + 2 v a ˋ đ i ể m M d i c h u y ể n t r e ^ n ( P ) . G ọ i ( d 1 ​ ) , ( d 2 ​ ) l a ˋ c a ˊ c đư ờ n g t h ẳ n g đ i q u a M s a o...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG