Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác S BCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, S A ⊥ ( A BC D ) , S A = 3 a . Thể tíchV của khối chóp S.ABCD là

Cho hình chóp tứ giác S BCD  có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, . Thể tích V của khối chóp S.ABCD  là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V = 3 1 ​ S A . S A BC D ​ = a 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có thể tích bằng 2110. Biết A'M = MA, DN = 3ND', CP = 2C'P như hình vẽ. Mặt phẳng (MNP) chia khối hộp đã cho thành hai khối đa diện. Thể tích khối đa diện nhỏ hơn b...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG