Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng . Tam giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng . Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD)

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng square root of 2 a. Tam giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng 4 over 3 a cubed. Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD)

  1. h equals 2 over 3 a

  2. h equals 4 over 3 a

  3. h equals 8 over 3 a

  4. h equals 3 over 4 a

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

8

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có chiều cao bằng 6, diện tích đáy bằng 4.Thể tích khối chóp đã cho bằng: A. 24 B. 10 C. 12 D. 8

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG