Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông, mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng 7 3 7 ​ a ​ .Tính thể tích của khối chóp S.ABCD

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông, mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∗ G ọ i H , I l a ^ ˋ n l ư ợ t l a ˋ t r u n g đ i ể m c ủ a A B v a ˋ C D , K l a ˋ h ı ˋ nh c hi e ^ ˊ u c ủ a H t r e ^ n S I t a c o ˊ S H ⊥ ( A BC D ) , HK ⊥ ( SC D ) v a ˋ HK = 7 3 7 ​ a ​ ∗ A B = 2 x ⇒ S H = x 3 ​ . V ı ˋ t am g i a ˊ c S H I vu o ^ n g t ạ i H n e ^ n H K 2 1 ​ = S H 2 1 ​ + H I 2 1 ​ S u y r a 9 a 2 7 ​ = 3 x 2 1 ​ + 4 x 2 1 ​ ⇒ x = 2 a 3 ​ ​ ∗ D i ệ n t ı ˊ c h đ a ˊ y S = ( a 3 ​ ) 2 = 3 a 2 ; c hi e ^ ˋ u c a o h = S H = 2 3 ​ a ∗ V ậ y t h ể t ı ˊ c h V c ủ a kh o ^ ˊ i c h o ˊ p S . A BC D l a ˋ V = 3 1 ​ S . h = 2 3 a 3 ​

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG