Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác S.ABÇD có tất cả các cạnh đều bằng a , h = d(CD; (SAB)). Giá trị của là:...

Cho hình chóp tứ giác S.ABÇD có tất cả các cạnh đều bằng a , h = d(CD; (SAB)). Giá trị của fraction numerator square root of 6 h over denominator a end fraction là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD với AB = CD = a; AC = BD = b; AD = BD = c a. CMR chiều cao h kẻ từ mỗi đỉnh đến mặt đối diện được định bởi: h 2 1 ​ = 2 1 ​ ( a 2 + b 2 − c 2 1 ​ + b 2 + c 2 − a 2 1 ​ + c 2 + a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG