Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, cạnh SA ⊥ (ABCD) có độ dài SA = a. Một mặt phẳng đi qua CD cắt các cạnh SA, SB lần lượt ở M, N. Đặt AM = x. 1) Tứ giác MNCD là hình gì? Tính diện tích tứ giác MNCD theo a, x. 2) Xác định giá trị của x để thể tích hình chóp SMNCD bằng 9 2 ​ lần thể tích hình chóp SABCD.

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, cạnh SA(ABCD) có độ dài SA = a.
Một mặt phẳng đi qua CD cắt các cạnh SA, SB lần lượt ở M, N. Đặt AM = x.
1) Tứ giác MNCD là hình gì? Tính diện tích tứ giác MNCD theo a, x.
2) Xác định giá trị của x để thể tích hình chóp SMNCD bằng  lần thể tích hình chóp SABCD.

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Tứ giác MNCD là hình gì? Ta có: { C D // A B A B ⊂ ( S A B ) ​ Mặt phẳng qua CD cắt (SAB) theo giao tuyến MN nên MN //AB//CD ⇒ MNCD là hình thang. Ta có: { A B ⊥ S A A B ⊥ A D ​ ⇒ AB ⊥ (SAD) Vì MN//AB nên MN ⊥ (SAD) ⇒ MN ⊥ MD Vậy MNCD là hình thang vuông tại M. Diện tích hình thang MNCD là: S MNCD = 2 1 ​ ( MN + C D ) . M D (1) Do △ SMN ∼ △ S A B nên △ SMN là tam giác vuông cân, do đó: MN = SM = a - x. (2) Trong △ M A D vuông tại A ta có: MD 2 = MA 2 + AD 2 = x 2 + a 2 ⇒ MD = x 2 + a 2 ​ (3) Thế MN và MD ở (2) và (3) vào (1), ta được: S MNCD = 2 1 ​ (a - x + a) x 2 + a 2 ​ S MNCD = 2 1 ​ (2a - x ) x 2 + a 2 ​ 2. Xác định giá trị của x để V SMNCD = 9 2 ​ V SABCD Ta có: V S A C D ​ V SMC D ​ ​ = S A . SC . S D SM . SC . S D ​ = S A SM ​ V SMCD = S A SM ​ . V SACD = a a − x ​ . 6 1 ​ a 3 = 6 a 2 ( a − x ) ​ Tương tự: V S A BC ​ V SMNC ​ ​ = S A . SB . SC SM . SN . SC ​ = S A SM ​ . SB SN ​ V SMNC = S A SM ​ . SB SN ​ . V SABC = ( a a − x ​ ) 2 . 6 1 ​ a 3 = 6 a ( a − x ) 2 ​ suy ra V SMNCD = V SMCD + V SMNC = 6 a 2 ( a − x ) + a ( a − x ) 2 ​ = 6 a ( a − x ) ( 2 a − x ) ​ Theo đề bàita có: 6 a ( a − x ) ( 2 a − x ) ​ = 9 2 ​ . 3 a 3 ​ ⇔ 9x 2 - 27ax + 14a 2 = 0 ⇔ [ x = 3 7 ​ a ( l o ạ i v ı ˋ x < a ) x = 3 2 ​ a ​ Vậy giá trị của x cần tìm là x = 3 2 ​ a

1. Tứ giác MNCD là hình gì?
Ta có: 
Mặt phẳng qua CD cắt (SAB) theo giao tuyến MN nên
MN //AB//CD
 MNCD là hình thang.
Ta có: 
AB (SAD)
Vì MN//AB nên MN (SAD)
MNMD
Vậy MNCD là hình thang vuông tại M.
Diện tích hình thang MNCD là:
SMNCD   =   (1)
Do  nên  là tam giác vuông cân, do đó:
MN = SM = a - x.                   (2)
Trong  vuông tại A ta có:
MD2 = MA2 + AD2 = x2 + a2
MD =      (3)
Thế MN và MD ở (2) và (3) vào (1), ta được:
SMNCD = (a - x + a)
SMNCD = (2a - x )
2. Xác định giá trị của x để VSMNCD = VSABCD
Ta có: 

VSMCD   = VSACD = 
Tương tự: 
VSMNC = .VSABC
            = 
suy ra VSMNCD  = VSMCD + VSMNC
                           = 
                           = 
Theo đề bài ta có:

 9x2 - 27ax + 14a2 = 0
 
Vậy giá trị của x cần tìm là x = 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có A B , A C , A D đôi một vuông góc và A B = A C + A D . Tính giá trị của biểu thức A BC + D BC + CB D

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG