Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình chữ nhật A B = a ; A D = 4 a ; S A = a 15 ​ , S A ⊥ ( A BC D ) , M là trung điểm của AD, N thuộc cạnh BC sao cho BC = 4 BN . Khoảng cách giữa MN và SD là

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật , M là trung điểm của AD, N thuộc cạnh BC sao cho . Khoảng cách giữa MNSD

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Gọi P là trung điểm SA . Ta có S D // MP ⇒ S D // ( MNP ) Do đó d ( S D , MN ) = d ( S D , ( MNP ) ) = d ( D , ( MNP ) ) = d ( A , ( MNP ) ) (vì M là trung điểm AD ) Trong mặt phẳng (ABCD) kẻ A K ⊥ MN và trong mặt phẳng (AKP) kẻ A H ⊥ P K Suy ra d ( A , ( MNP ) ) = A H Ta có A P = 2 S A ​ = 2 a 15 ​ ​ Gọi E = MN ∩ A B ⇒ A E = 2 a △ A ME vuông tại A ⇒ A K 2 1 ​ = A M 2 1 ​ + A E 2 1 ​ = 4 a 2 1 ​ + 4 a 2 1 ​ = 2 a 2 1 ​ △ A K P vuông tại A ⇒ A H 2 1 ​ = A K 2 1 ​ + A P 2 1 ​ = 2 a 2 1 ​ + 15 a 2 4 ​ = 30 a 2 23 ​ ⇒ A H = 23 690 ​ a ​ Vậy d ( S D , MN ) = 23 690 ​ a ​

Chọn D

Gọi P là trung điểm SA. Ta có 

Do đó  (vì M là trung điểm AD)

Trong mặt phẳng (ABCD) kẻ  và trong mặt phẳng (AKP) kẻ 

Suy ra 

Ta có 

Gọi 

 vuông tại A

vuông tại A

Vậy 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai hàm số f ( x ) = x 2 ​ 1 ​ v a ˋ g ( x ) = 2 ​ x 2 ​ . Gọi d 1 , d 2 lần lượt là tiếp tuyến của mỗi đồ thị hàm số f(x), g(x) đã cho tại giao điểm của chúng. Hỏi góc giữa hai tiếp tuyến trên bằ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG