Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AB. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AB. Khẳng định nào sau đây đúng ?

  1. MN // (SAB)

  2. MN // BD

  3. MN // (SBC)

  4. MN cắt BC

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do M, N lần lượt là trung điểm của SA và AB nên MN là đường trung bình của △ S A B và MN // SB. Ta có ⎩ ⎨ ⎧ ​ MN // SB SB ⊂ ( SBC ) MN  ⊂ ( SBC ) ​ ⇒ MN // ( SBC )

Do M, N lần lượt là trung điểm của SA và AB nên MN là đường trung bình của  và MN // SB. Ta có 

3

Câu hỏi tương tự

Khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích bằng66cm 3 .Tính thể tích khối tứ diện A'.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG