Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O, tam giác ABD đều cạnh a 2 ​ ,SA vuông góc vớimặt phẳng đáy và S A = 2 3 a 2 ​ ​ .Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (ABCD) bằng

 Cho hình chóp S.ABCD  có đáy là hình thoi tâm O, tam giác ABD đều cạnh ,  SA  vuông góc với mặt phẳng đáy và . Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (ABCD) bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tứ giác ABCD là hình thoi tâm O nên A C ⊥ B D tại O Tam giác ABD đều cạnh a 2 ​ nên A O = a 2 ​ . 2 3 ​ ​ = 2 a 6 ​ ​ Tam giác SAOvuông tại A nên SO A = A O S A ​ = 2 3 a 2 ​ ​ . a 6 ​ 2 ​ = 3 ​ do đó SO A = 6 0 ∘ Ta có S A ⊥ ( A BC D ) ⇒ A là hình chiếu của S trên (ABCD) ⇒ AO là hình chiếu của SO trên (ABCD) ⇒ ( SO , ( A BC D ) ​ ) = ( SO , A O ​ ) = SO A = 6 0 ∘

Tứ giác ABCD là hình thoi tâm O nên  tại O

Tam giác ABD đều cạnh  nên 

Tam giác SAO vuông tại A nên  do đó 

Ta có 

A  là hình chiếu của S trên (ABCD)

 AO là hình chiếu của SO trên (ABCD)

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba vectơ và . Ba vectơ đồng phẳng khi giá trị của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG