Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi E, H, F lần lượt là trung điểm của AD, DC, CB. 1) Gọi I là trung điểm của SF. Chứng minh rằng IO song song với mặt phẳng (SAD). 2) Gọi G, K lần lượt là trọng tâm của △ SAD , △ SCD, M là trung điểm IF. Chứng minh rằng mặt phẳng (GKI) song song với mặt phẳng (EHM).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi E, H, F lần lượt là trung
điểm của AD, DC, CB.
1) Gọi I là trung điểm của SF. Chứng minh rằng IO song song với mặt phẳng (SAD).
2) Gọi G, K lần lượt là trọng tâm của SAD , SCD, M là trung điểm IF. Chứng minh rằng mặt phẳng (GKI) song song với mặt phẳng (EHM).

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1)Chứng minh: IO // (SAD) ⎩ ⎨ ⎧ ​ I O // SE I O  ⊂ ( S A D ) ⇒ I O // ( S A D ) SE ⊂ ( S A D ) ​ 2) Chứng minh: (GKI) // (EHM) GK / / (EHM); IK / /(EHM) { G K // ( E H M ) , I K // ( E H M ) I K , G K ⊂ ( G K I ) ​ ⇒ (GKI)//(EHM)

1) Chứng minh: IO // (SAD)

2) Chứng minh: (GKI) // (EHM)
GK / / (EHM) ; IK / /(EHM)

(GKI)//(EHM)

6

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG