Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của SC. Mặt phẳng qua AK cắt cạnh SB, SD lần lượt tại K. Giả sử hình chóp S.ABCD có thể tích V. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của thể tích tứ diện S.AMNK.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của SC. Mặt phẳng qua AK cắt cạnh SB, SD lần lượt tại K. Giả sử hình chóp S.ABCD có thể tích V. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của thể tích tứ diện S.AMNK.


 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x = S SM ​ ; y = SD SN ​ Ta đặt V 1 ​ = V S . A MN K ​ , thì V 1 ​ = V S . AMK ​ + V S . ANK ​ ( 1 ) Rõ ràng ta có: V S . ABC ​ V S . AMK ​ ​ = SB SM ​ SC SK ​ ( 2 ) Do V S . ABC ​ = 2 1 ​ V S . ABCD ​ = 2 V ​ v a ˋ SC SK ​ = 2 1 ​ Nên từ (2) suy ra: V S . AMK ​ = 4 xV ​ ( 3 ) Tương tự ta có: V S . ANK ​ = 4 yV ​ ( 4 ) Từ (1) (3) (4) suy ra: V 1 ​ = 4 V ​ ( x + y ) ( 5 ) Mặt khác lại có: V 1 ​ = V S . AMN ​ + V S . MNK ​ ( 6 ) Hoàn toàn tương tự ta có: V S . A MN ​ = 2 x y ​ và V S . MN K ​ = 4 x y V ​ Nên từ (6) có: V 1 ​ = 4 3 x y V ​ ( 7 ) Bây giờ từ (5) (7) có: x + y = 3 x y ⇒ y = 3 x − 1 x ​ ( 8 ) Do x > 0, y > 0 nên từ (8) suy ra: x > 3 1 ​ Vì y = S D SN ​ ≤ 1 ⇒ 3 x − 1 x ​ ≤ 1 ⇒ x ≥ 2 1 ​ . Từ đó 2 1 ​ ≤ x ≤ 1 Thay (8) vào (7) và có V 1 ​ = 4 V ​ ( 3 x . 3 x − 1 x ​ ) = 4 ( 3 x − 1 ) 3 x 2 ​ V ( 9 ) Xét hàm số: f ( x ) = 4 ( 3 x − 1 ) 3 x 2 ​ với 2 1 ​ ≤ x ≤ 1 f ′ ( x ) = 4 ( 3 x − 1 ) 2 3 x ( 3 x − 2 ) ​ và có bảng biến thiên sau: Từ đó có: 2 1 ​ ≤ x ≤ 1 max ​ f ( x ) = max { f ( 2 1 ​ ) ; f ( 1 ) } = max { 8 3 ​ ; 8 3 ​ } = 8 3 ​ ; 2 1 ​ ≤ x ≤ 1 min ​ f ( x ) = f ( 3 2 ​ ) = 3 1 ​ Vậy maxV S . AMNK ​ = 8 3 V ​ ⇔ SM = 3 2 ​ SB (ứng với x = 3 2 ​ ) minV S . AMNK ​ = 3 V ​ ⇔ M ≡ B

Đặt 
Ta đặt , thì 
Rõ ràng ta có: 
Do 
Nên từ (2) suy ra: 
Tương tự ta có: 
Từ (1) (3) (4) suy ra: 
Mặt khác lại có: 
Hoàn toàn tương tự ta có:  và 
Nên từ (6) có: 
Bây giờ từ (5) (7) có: 
Do x > 0, y > 0 nên từ (8) suy ra: 
Vì . Từ đó 
Thay (8) vào (7) và có

Xét hàm số:  với 
 và có bảng biến thiên sau:

Từ đó có: 

Vậy  (ứng với )

1

Câu hỏi tương tự

Hình chóp S.ABC co đáy ABC là một tam giác cân, AB = AC = a, mặt bên SBC vuông góc với đáy, cho biết SA = SB = a. 1. CMR SBC là một tam giác vuông. 2. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG