Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên S A = a 3 ​ vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của SD . Cosin góc giữa hai đường thẳng AM và SC bằng

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của SD . Cosin góc giữa hai đường thẳng AM và SC bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn thì sau 5 24 ​ giờ đây bể. Nếu lúc đầu chỉmở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 5 6 ​ giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếungay từ đầu chỉ mở vò...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG