Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) qua AK và cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại M và N. Đặt V 1 ​ = V S . A M K N ​ , V = V S . A BC D ​ . Tìm S = ma x V V 1 ​ ​ + min V V 1 ​ ​

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) qua AK và cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại M và N. Đặt . Tìm 

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x = SB SM ​ ; y = S D SN ​ . Tính V V 1 ​ ​ theo x và y Ta có V S . A BC ​ V S . A M K ​ ​ = SB SM ​ . SC S K ​ = 2 1 ​ x ⇒ V S . A M K ​ = 4 x ​ V Tương tự ta có V S . A N K ​ = 4 y ​ V Suy ra V V 1 ​ ​ = 4 x + y ​ ( 1 ) Lại có V 1 ​ = V S . A MN ​ + V S . MN K ​ v a ˋ V S . A BC ​ = V S . A D C ​ = 2 1 ​ V Mà V S . A B D ​ V S . A MN ​ ​ = SB SM ​ . S D SN ​ = x y ⇒ V S . A MN ​ = 2 x y ​ V V S . B D C ​ V S . MN K ​ ​ = SB SM ​ . S D SN ​ . SC S K ​ = 2 x y ​ ⇒ V S . MN K ​ = 4 x y ​ V Suy ra V V 1 ​ ​ = 4 3 x y ​ ( 2 ) Từ (1) và (2) suy ra y = 3 x − 1 x ​ Do x > 0; y > 0 nên x > 3 1 ​ Vì y ≤ 1 ⇒ 3 x − 1 x ​ ≤ 1 ⇒ x ≥ 2 1 ​ . Vậy ta có x ∈ [ 2 1 ​ ; 1 ] Xét hàm số f(x) = V V 1 ​ ​ = 4 3 x y ​ = 4 ( 3 x − 1 ) 3 x 2 ​ với x ∈ [ 2 1 ​ ; 1 ] Có f ′ ( x ) = 4 ( 3 x − 1 ) 2 3 x ( 3 x − 2 ) ​ Bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên suy ra min V V 1 ​ ​ = 3 1 ​ ; ma x V V 1 ​ ​ = 8 3 ​ ⇒ S = 3 1 ​ + 8 3 ​ = 24 17 ​

Đặt . Tính  theo x và y

Ta có 

Tương tự ta có 

Suy ra 

Lại có 

Suy ra 

Từ (1) và (2) suy ra 

Do x > 0; y > 0 nên 

Vì . Vậy ta có 

Xét hàm số f(x) =  với 

Có 

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG