Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và CD. Trên đường thẳng DS lấy điểm P sao cho D là trung điểm của SP. Gọi R là giao điểm của SB với mặt phẳng (MNP) . Tính SB SR ​ ?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và CD. Trên đường thẳng DS lấy điểm P sao cho D là trung điểm của SP. Gọi R là giao điểm của SB với mặt phẳng (MNP) . Tính

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 5 2 ​

ĐÁP ÁN D.  

1

Câu hỏi tương tự

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện kết quả sau: Tứ diện DABC có A D B = 5 4 o , B D C = 7 2 o , C D A = 9 0 o , AD = 20, BD = 18 và DC = 2. Diện tích mặt bên DBC= ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG