Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích bằng 48 . Kí hiệu M, N lần lượt là các điểm thuộc cạnh AB, CD sao cho MA = MB, ND = 2NC. Tính thể tích V của khối chóp S MBCN.

Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích bằng 48 . Kí hiệu M, N lần lượt là các điểm thuộc cạnh AB, CD sao cho MA = MB, ND = 2NC. Tính thể tích V của khối chóp S MBCN.

  1. V = 40

  2. V = 8

  3. V = 20

  4. V = 28

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án C Gọi d là khoảng cách giữa AB và CD. Ta có S MBCN ​ = 2 1 ​ ( BM + CN ) . d = 2 1 ​ ( 2 1 ​ A B + 3 1 ​ C D ) . d = 2 1 ​ . 6 5 ​ . A B . d = 12 5 ​ S A BC D ​ Nên V S . MBCN ​ = 12 5 ​ V S . A BC D ​ = 12 5 ​ .48 = 20

Chọn đáp án C

Gọi d là khoảng cách giữa AB và CD.

Ta có 

Nên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có và lần lượt là trung điểm của và . Biết thể tích khối chóp bằng 24. Thể tích khối chóp là ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG