Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h ì nh ch ó p S ⋅ ABCD c ó đá y ABCD l à h ì nh vu ô ng t â m O , SA ⊥( ABCD ) . G ọ i I l à trung đ i ể m c ủ a SC . Kho ả ng c á ch t ừ I đế n m ặ t ph ẳ ng ( ABCD ) b ằ ng độ d à i đ o ạ n th ẳ ng n à o?

Cho hình chóp SABCD  có đáy ABCD  là hình vuông tâm O,SA⊥(ABCD) . Gi I  là trung đim ca SC . Khong cách t I  đến mt phng (ABCD)  bng độ dài đon thng nào?

  1. IB

  2. IC

  3. IA

  4. IO

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ừ gi ả thi ế t suy ra OI l à đườ ng trungb ì nh c ú a △ SA C , do đó OI // A . Ta c ó V ậ y d ( I ,( ABCD ))= OI

T gi thiết suy ra OI  là đường trungbình cúa SAC, do đó OI//A .
Ta c
ó open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell I O divided by divided by S A end cell row cell S A perpendicular left parenthesis A B C D right parenthesis end cell end table not stretchy rightwards double arrow I O perpendicular left parenthesis A B C D right parenthesis close
Vy d(I,(ABCD))=OI 

1

Câu hỏi tương tự

Với x là số dương, y là số thực tùy ý, tìm tập hợp mọi giá trị của biểu thức A = ( x 2 + 3 y 2 ) ( x + x 2 + 12 y 2 ​ ) x y 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG