Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích bằng 48. Gọi M , N lần lượt là điểm thuộc các cạnh AB, CD sao cho M A = MB , NC = 2 N D . Thể tích của khối chóp S.MBCNbằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích bằng 48. Gọi M , N lần lượt là điểm thuộc các cạnh AB, CD sao cho . Thể tích của khối chóp S.MBCN bằng
 

  1. 8

  2. 20

  3. 28

  4. 40

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C

Chọn C

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích của khối chóp tứ giác đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG