Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, A B = 2 a , A D = D C = a , S A = a 2 ​ , S A ⊥ ( A BC D ) . Tính cosin củagóc giữa hai mặt phẳng ( SBC ) và ( SC D ) .

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, . Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng  và .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Gọi M là trung điểm AB, ta thấy ngay AMCD là hình vuông, MBCD là hình bình hành. Suy ra BC // D M mà D M ⊥ ( S A C ) ⇒ BC ⊥ ( S A C ) để chứng minh D C ⊥ ( S A D ) .Trong tam giác vuông SAD vuông tại A vẽ đường cao AR như hình ta có A R ⊥ ( S D C ) và A R = S A 2 + A D 2 ​ S A . A D ​ = 3 6 ​ ​ a .Trong tam giác vuông SAC vuông tại A vẽ đường cao AQ như hình ta có A Q ⊥ ( SBC ) và A Q = S A 2 + A C 2 ​ S A . A C ​ = a .Vậy góc giữa hai mặt phẳng ( SBC ) và ( SC D ) là góc giữa AR và AQ chính là góc R A Q ​ = α . Tam giác ARQ vuông tại R có cos α = A Q A R ​ = 3 6 ​ ​ .

Chọn D. 

Gọi M là trung điểm AB, ta thấy ngay AMCD là hình vuông, MBCD là hình bình hành. Suy ra  mà  để chứng minh .Trong tam giác vuông SAD vuông tại A vẽ đường cao AR như hình ta có  và .Trong tam giác vuông SAC vuông tại A vẽ đường cao AQ như hình ta có  và .Vậy góc giữa hai mặt phẳng  và  là góc giữa AR và AQ chính là góc . Tam giác ARQ vuông tại R có .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : 1 x ​ = 1 y + 1 ​ = 2 z − 1 ​ , d 2 ​ : 1 x + 1 ​ = 3 y ​ = 1 z ​ và mặt cầu (S): ( x − 1 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + z 2 = 30 . Viết phương trình c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG